شرح

طراحی ترکیبی سیستم سری Airdrive همراه با فریم های ترمال برک Air-TBS، باعث شده که پروفیل بالایی افقی آن نامرئی شود و کمک شگرفی به زیبایی چشمگیر ورودی ها می کند.

با استفاده از عایق حرارتی Air-TBS، شما یک راه حل مناسب را خواهید داشت که نه تنها زیبایی باور نکردنی را به شما هدیه می کند، بلکه موجب صرفه جویی در انرژی نیز می شود.